Chính sách quyền riêng tư 5/5 (1)

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi giải thích cách chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin liên quan đến các dịch vụ dành cho thiết bị di động, trang web và bất kỳ phần mềm nào được cung cấp về hoặc liên quan đến các dịch vụ và lựa chọn của bạn đối với việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn.

1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

2. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

3. CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

4. CÁCH CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA BẠN

5. LỰA CHỌN THÔNG TIN CỦA BẠN 6. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

7. DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB KHÁC

8. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ NGƯỜI DÙNG ĐÃ QUA ĐỜI

9. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

10. CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

 

Rating service