ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN

THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ E-HELP

XÉT RẰNG:

–  Công ty CP Giúp việc Trực Tuyến, là chủ sở hữu của Ứng dụng E-Help, ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử để giúp kết nối giữa những người cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình và người có nhu cầu thuê dịch vụ;

–  Cộng tác viên là cá nhân có kinh nghiệm giúp việc gia đình và có nhu cầu sử dụng Dịch vụ E-Help do Công ty E-Help cung cấp để kết nối với người có nhu cầu thuê dịch vụ.

VÌ THẾ, khi tải ứng dụng của E-Help, Cộng tác viên phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện như sau:

1. Quyền và nghĩa vụ của Cộng tác viên

Việc Cộng tác viên tiếp cận và sử dụng Dịch vụ E-Help có nghĩa là Cộng tác viên đã chấp nhận giao kết và chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, đồng thời Thỏa thuận này thay thế cho các thỏa thuận hoặc hợp đồng trước đây giữa Công ty E-Help và Cộng tác viên (nếu có). Nếu Cộng tác viên không đồng ý với Thỏa thuận này, Cộng tác viên sẽ không có quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ E-Help. Công ty E-Help nắm giữ quyền bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì chấm dứt Thỏa thuận này hoặc Dịch vụ E-Help, hoặc là ngừng cung cấp hoặc từ chối quyền truy cập đến Dịch vụ E-Help.

Thỏa thuận này không phải là hợp đồng lao động giữa Công ty E-Help và Cộng tác viên, và cũng không phải là một bộ phận, hay là một hợp đồng phụ, của hợp đồng cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình giữa Cộng tác viên và Người thuê dịch vụ.

Các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung có thể được áp dụng cho một Dịch vụ E-Help nhất định, chẳng hạn như các chính sách cho một sự kiện, hoạt động hoặc khuyến mãi cụ thể. Các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung sẽ được coi là một phần của các Thỏa thuận này và sẽ được ưu tiên áp dụng hơn Thỏa thuận này trong trường hợp có xung đột với Thỏa thuận này và hoặc Dịch vụ E-Help được cung cấp.

Công ty E-Help có thể sửa đổi các thỏa thuận liên quan đến Dịch vụ E-Help tùy từng thời điểm. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực khi Công ty E-Help đăng các thỏa thuận được cập nhật hoặc các chính sách sửa đổi hoặc các thỏa thuận bổ sung tại trang web chính thức của Công ty E-Help. Nếu Cộng tác viên tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ E-Help sau khi các bài này được đăng, nghĩa là Cộng tác viên đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận đã được sửa đổi.

2. Quy định chung

Ứng dụng E-Help là ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử do Công ty CP Giúp việc Trực Tuyến (“Công ty E-Help”) cung cấp để giúp kết nối giữa người cung cấp dịch vụ và người có nhu cầu thuê dịch vụ, bao gồm loại hình:

– Loại hình E-Help giúp việc cung cấp dịch vụ kết nối giữa người có nhu cầu thuê giúp việc gia đình và người cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình.

Địa chỉ tải ứng dụng trên chợ ứng dụng:

o          App Store (cho hệ điều hành iOS): http://Ứng dụng Ehelp – dành cho CTV

o          Google Store (cho hệ điều hành Android): http://Ứng dụng Ehelp – dành cho CTV

Người thuê dịch vụ là tổ chức, cá nhân có nhu cầu, sử dụng Ứng dụng E-Help để đăng thông báo về nhu cầu thuê và sử dụng dịch vụ giúp việc gia đình.

Cộng tác viên là tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình, sử dụng Ứng dụng E-Help để kết nối với Người thuê dịch vụ.

Giao dịch là thỏa thuận cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình giữa Cộng tác viên và Người thuê dịch vụ được giao kết thông qua Ứng dụng E-Help;

Sở hữu trí tuệ là bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa được đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

CỘNG TÁC VIÊN CÔNG NHẬN RẰNG CÔNG TY E-HELP KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH; VÀ, CỘNG TÁC VIÊN CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC CHO CÔNG TY E-HELP HOẶC CHO BẤT KỲ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NÀO CỦA CÔNG TY E-HELP.

3. Quyền sở hữu đối với Dịch vụ E-Help

Cộng tác viên không thể: (i) xóa bỏ bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền khỏi bất kỳ phần nào của Dịch vụ E-Help; (ii) xuất bản lại, sửa đổi, tạo ra tác phẩm phái sinh dựa trên, phân phối, cấp phép, cho thuê, bán, bán lại, chuyển nhượng, trưng bày công khai, thực hiện công khai, truyền tải, truyền phát, phát sóng hoặc khai thác Dịch vụ E-Help trừ khi được Công ty E-Help cho phép; (iii) liên kết đến, ánh xạ hoặc điều chỉnh bất kỳ phần nào của Dịch vụ E-Help; (iv) gây ra hoặc khởi chạy bất kỳ chương trình hoặc câu lệnh nào với mục đích rút trích, lập chỉ mục, khảo sát, hoặc khai thác dữ liệu trong bất kỳ phần nào của Dịch vụ E-Help hoặc khai thác quá tải hoặc cản trở các hoạt động và/hoặc chức năng của bất kỳ phần nào của Dịch vụ E-Help; hoặc (vi) cố gắng nắm được quyền truy cập trái phép hoặc gây tổn hại bất kỳ phần nào của Dịch vụ E-Help hoặc hệ thống hoặc mạng lưới liên quan đến Dịch vụ E-Help.

Dịch vụ E-Help là tài sản của Công ty E-Help. Thỏa thuận này và việc Cộng tác viên sử dụng Dịch vụ E-Help không thể hiện hoặc cấp cho Cộng tác viên các quyền: (i) về hoặc liên quan đến Dịch vụ E-Help này; hoặc (ii) sử dụng hoặc tham chiếu tên công ty, logo, tên sản phẩm và Dịch vụ E-Help, thương hiệu hoặc nhãn Dịch vụ E-Help của Công ty E-Help dưới bất kỳ hình thức nào.

4. Sử Dụng Dịch vụ E-Help

Tài Khoản Người Dùng.

Để có thể sử dụng Ứng dụng E-Help để kết nối với Người thuê dịch vụ, Cộng tác viên phải đăng ký và duy trì hoạt động một tài khoản Dịch vụ E-Help người dùng cá nhân (“Tài khoản”). Cộng tác viên phải cung cấp cho Công ty E-Help bản sao công chứng/chứng thực hộ khẩu, CMND/CCCD để có được một Tài khoản. Việc đăng ký Tài khoản yêu cầu Cộng tác viên phải gửi cho Công ty E-Help các thông tin cá nhân bao gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại di động của Cộng tác viên và tuổi tác, cũng như tối thiểu một tài khoản ngân hàng được Công ty E-Help chấp thuận có số dư nhất định do Công ty E-Help quy định phải được duy trì thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật trong Tài khoản của Cộng tác viên. Việc Cộng tác viên không duy trì thông tin Tài khoản chính xác, đầy đủ và cập nhật vào trong hồ sơ có thể dẫn đến việc Cộng tác viên sẽ không có quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ E-Help hoặc chấm dứt Thỏa thuận này. Cộng tác viên chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra trong Tài khoản của Cộng tác viên, và Cộng tác viên đồng ý duy trì tính an ninh và bảo mật của tên người dùng và mật khẩu Tài khoản của Cộng tác viên tại mọi thời điểm. Trừ trường hợp được Công ty E-Help cho phép bằng văn bản, Cộng tác viên chỉ có thể sở hữu một Tài khoản.

Cộng tác viên đăng ký tài khoản với Công ty E-Help theo quy trình sau:

– Đàm phán và ký kết Thỏa thuận sử dụng dịch vụ E-Help với Công ty E-Help, sau khi thỏa thuận được ký kết, Công ty E-Help sẽ cung cấp cho mỗi Cộng tác viên cá nhân một Tài khoản;

– Tải và cài đặt Ứng dụng E-Help về điện thoại.

Yêu cầu về ứng xử của Cộng tác viên.

Cộng tác viên không thể uỷ quyền cho bên thứ ba sử dụng Tài khoản của Cộng tác viên. Cộng tác viên không được chuyển nhượng  hoặc chuyển giao Tài khoản của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc thực thể pháp lý nào khác, và cũng không được phép giao cho bất cứ người nào khác cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình cho Người thuê dịch vụ. Cộng tác viên đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng khi sử dụng Dịch vụ E-Help và chỉ có thể sử dụng Dịch vụ E-Help cho các mục đích hợp pháp.

Tin nhắn văn bản.

Bằng cách tạo một Tài khoản, Cộng tác viên đồng ý rằng Dịch vụ E-Help có thể gửi cho Cộng tác viên tin nhắn văn bản thông báo (SMS) như một phần của hoạt động kinh doanh thông thường của việc sử dụng Dịch vụ E-Help. Cộng tác viên có thể chọn không nhận tin nhắn văn bản (SMS) từ Công ty E-Help bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email tới Công ty E-Help nêu rõ rằng Cộng tác viên không còn muốn nhận các tin nhắn như vậy, cùng với số điện thoại của thiết bị di động nhận tin nhắn. Cộng tác viên công nhận rằng việc chọn không nhận các tin nhắn văn bản (SMS) có thể ảnh hưởng đến việc Cộng tác viên sử dụng Dịch vụ E-Help.

Truy cập mạng và thiết bị.

Cộng tác viên chịu trách nhiệm về việc truy cập mạng dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ E-Help. Mạng dữ liệu di động của Cộng tác viên và mức phí nhắn tin và có thể áp dụng nếu Cộng tác viên truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ E-Help từ một thiết bị không dây được kích hoạt và Cộng tác viên phải chịu trách nhiệm về mức giá và phí này. Cộng tác viên chịu trách nhiệm thu thập và cập nhật phần cứng tương thích hoặc các thiết bị cần thiết để truy cập và sử dụng Dịch vụ E-Help và bất kỳ bản cập nhật nào. Công ty E-Help không đảm bảo rằng Dịch vụ E-Help, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, sẽ hoạt động trên bất kỳ phần cứng hoặc các thiết bị cụ thể nào. Ngoài ra, Dịch vụ E-Help có thể bị trục trặc và chậm trễ vốn thường gặp trong việc sử dụng Internet và các phương tiện liên lạc điện tử.

5. Quy trình giao dịch của Cộng tác viên và Người thuê dịch vụ

Sau khi đã có Tài khoản, Cộng tác viên cần thực hiện các bước sau để giao dịch với Người thuê dịch vụ:

Bước 1: Đăng nhập vào Ứng dụng E-Help với thông tin Tài khoản đã được đăng ký và được cấp bởi Công ty E-Help;

Bước 2: Bật chế độ trực tuyến khi sẵn sàng được kết nối với Người thuê dịch vụ;

Bước 3: Khi nhận được lệnh đặt thuê dịch vụ giúp việc gia đình từ Người thuê dịch vụ, bấm “đồng ý” để nhận cung cấp dịch vụ;

Bước 4: Thực hiện cung cấp dịch vụ cho Người thuê dịch vụ theo yêu cầu và các điều kiện của Người thuê dịch vụ đã nhập trên Ứng dụng;

Bước 5: Nhận thanh toán từ Người thuê dịch vụ theo các điều kiện đã được Người thuê dịch vụ chấp nhận thông qua Dịch vụ E-Help.

6. Quy trình giao kết hợp đồng điện tử

Khi Người thuê dịch vụ nhập các thông tin về nội dung công việc và nhận được báo phí dịch vụ của loại hình dịch vụ có nhu cầu sử dụng, và ấn nút “Đặt”, Người thuê dịch vụ đã gửi đi một đề nghị giao kết hợp đồng.

Đề nghị giao kết hợp đồng của Người thuê dịch vụ được hệ thống gửi đến Cộng tác viên với đầy đủ các thông tin cơ bản của hợp đồng (nội dung công việc, địa điểm làm việc, giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán), Cộng tác viên chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của Người thuê dịch vụ bằng cách bấm “đồng ý”;

Khi Cộng tác viên chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, Ứng dụng E-Help sẽ hiện lên giao diện của Người thuê dịch vụ thông tin của Cộng tác viên đã chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng.

7. Các gói dịch vụ giúp việc gia đình

Cộng tác viên cam kết sẽ di chuyển đến địa điểm thực hiện dịch vụ giúp việc gia đình do Người thuê dịch vụ cung cấp theo đúng lịch, với phương tiện là xe máy hoặc ô tô và mang theo đầy đủ các công cụ, dụng cụ cần thiết cho việc thực hiện dịch vụ.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ giúp việc gia đình, Cộng tác viên có thể thỏa thuận bổ sung với Người thuê dịch vụ, chẳng hạn như Cộng tác viên cung cấp những vật tư không có sẵn trên thị trường, nhưng không được phép làm thay đổi hoặc gây ảnh hưởng đến giao dịch đã được xác lập thông qua Ứng dụng E-Help.

Hai Bên thống nhất Phí dịch vụ giúp việc gia đình của Cộng tác viên được xác định như sau:

Tên dịch vụ: giúp việc theo giờ
Đơn vị tính: VND
Giá dịch vụ: từ 50.000 vnđ/giờ

8. Quy trình thanh toán Phí dịch vụ giúp việc gia đình

Phí dịch vụ giúp việc gia đình được thanh toán cho Cộng tác viên theo các bước sau:

Thanh toán chuyển khoản

Cộng tác viên đồng ý ủy quyền cho Công ty E-Help nhận hộ phí dịch vụ giúp việc gia đình do Người thuê dịch vụ thanh toán trước bằng chuyển khoản theo thủ tục sau:

Bước 1: Người thuê dịch vụ tìm hiểu thông tin về dịch vụ;

Bước 2: Người thuê dịch vụ chọn phương thức thanh toán bằng chuyển khoản khi nhập thông tin về dịch vụ trước khi ấn nút “Đặt”;

Bước 3: Cộng tác viên xác nhận cung cấp dịch vụ;

Bước 4: Người thuê dịch vụ thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty E-Help và Cộng tác viên cung cấp dịch vụ cho Người thuê dịch vụ.

Bước 5: Sau khi Cộng tác viên hoàn thành dịch vụ giúp việc gia đình theo yêu cầu của Người thuê dịch vụ và thông báo cho Công ty E-Help, Công ty E-Help sẽ thanh toán cho Cộng tác viên khoản phí dịch vụ giúp việc gia đình đã nhận hộ trong thời hạn 30 ngày làm việc, sau khi đã khấu trừ khoản Phí dịch vụ E-Help theo quy định tại Thỏa thuận này.

Thanh toán bằng tiền mặt

Bước 1: Người thuê dịch vụ tìm hiểu thông tin về dịch vụ;

Bước 2: Người thuê dịch vụ chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhập thông tin về dịch vụ trước khi ấn nút “Đặt”;

Bước 3: Cộng tác viên xác nhận cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ cho Người thuê dịch vụ;

Bước 4: Người thuê dịch vụ thanh toán sau khi dịch vụ giúp việc gia đình kết thúc và nhận giấy biên nhận.

Trong trường hợp Người thuê dịch vụ hủy dịch vụ sau khi đã giao kết với Cộng tác viên thông qua Ứng dụng E-Help, Cộng tác viên phải nhanh chóng thông báo cho Công ty E-Help để Công ty E-Help cử nhân viên đến xác nhận sự việc và cùng nhau giải quyết.

9. Phí Dịch vụ E-Help

Cộng tác viên tự nguyện đồng ý để Công ty E-Help quản lý số tiền bảo đảm nghĩa vụ thanh toán Phí Dịch vụ E-Help là: 300.000VNĐ.

Cộng tác viên tự nguyện cam kết thanh toán Phí Dịch vụ E-Help cho Công ty E-Help bằng tiền mặt hoặc trừ tiền đang có trong Tài khoản của Cộng tác viên (nếu có) cho mỗi giao dịch đã hoàn thành giữa Cộng tác viên và Người thuê dịch vụ theo Biểu phí Dịch Vụ E-Help của Công ty E-Help tại thời điểm giao dịch giữa Cộng tác viên và Người thuê dịch vụ được giao kết.

Tại thời điểm ký Thỏa thuận này, hai Bên thỏa thuận Phí Dịch vụ E-Help là 20% doanh thu của giao dịch được xác lập thông qua Dịch vụ E-Help.

Phí Dịch vụ E-Help đã bao gồm các khoản thuế theo quy định của pháp luật và không được hoàn lại, trừ trường hợp được Công ty E-Help quyết định.

Công ty E-Help sẽ gửi cho Cộng tác viên một biên nhận Phí Dịch vụ E-Help qua email, với điều kiện email của Cộng tác viên đã được xác thực trên Ứng dụng. Nếu Số tiền của Cộng tác viên do Công ty E-Help quản lý được xác định là đã hết, không hợp lệ hoặc không thể tính phí, Cộng tác viên đồng ý rằng Công ty E-Help có thể, trong vai trò là đại lý thu nhận thanh toán của Người thuê dịch vụ, yêu cầu Cộng tác viên thanh toán Phí Dịch vụ E-Help bằng tiền mặt.

Công ty E-Help có quyền tùy ý thiết lập, xóa và/hoặc sửa đổi Biểu Phí Dịch vụ E-Help tại bất kỳ thời điểm nào thông qua thông báo được gửi qua Ứng dụng E-Help hoặc được đăng trên trang web của Công ty E-Help. Cộng tác viên công nhận và đồng ý rằng Phí Dịch vụ E-Help có thể tăng đáng kể trong thời gian các ngày nghỉ hoặc lễ, Tết.

Nếu Cộng tác viên hủy bỏ cam kết cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình cho Người thuê dịch vụ, Cộng tác viên phải trả một khoản phí hủy bỏ Dịch vụ E-Help theo quy định của Công ty E-Help.

Công ty E-Help không thu bất kỳ phần nào trong các khoản tiền thưởng của Người thuê dịch vụ cho Cộng tác viên (nếu có).

10. Tuyên bố miễn trách nhiệm, giới hạn trách nhiệm.

Dịch vụ E-Help được cung cấp “nguyên trạng” và “như sẵn có”. Công ty E-Help khước từ mọi tuyên bố và bảo đảm ngoại trừ tuyên bố vá bảo đảm đã được nêu rõ trong thỏa thuận này, ngoài ra, công ty E-Help không đưa ra tuyên bố, bảo hành, bảo đảm về tính tin cậy, tính kịp thời, chất lượng, tính phù hợp hoặc sẵn có của dịch vụ E-Help, hoặc dịch vụ E-Help này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Công ty E-Help không đảm bảo chất lượng, tính phù hợp, an toàn hoặc năng lực của người thuê dịch vụ. Cộng tác viên đồng ý chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro phát sinh có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ E-Help.

Công ty E-Help sẽ không chịu trách nhiệm về các tổn thất về tài sản, dữ liệu, tổn hại về tính mạng và sức khỏe đối với cá nhân, liên quan, hoặc phát sinh từ việc sử dụng dich vụ E-Help, ngay cả nếu công ty E-Help đã được cảnh báo về nguy cơ của các thiệt hại như vậy. Công ty E-Help sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, trách nhiệm hoặc tổn thất nào phát sinh do: (i) việc Cộng tác viên sử dụng hoặc dựa trên dịch vụ E-Help hoặc Cộng tác viên không có quyền truy cập hoặc sử dụng dịch vụ E-Help, hoặc (ii) mọi giao dịch hoặc quan hệ giữa Cộng tác viên và người thuê dịch vụ. Công ty E-Help sẽ không chịu trách nhiệm về việc trì hoãn hoặc không hoạt động do các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát của công ty E-Help. Trong mọi trường hợp công ty E-Help không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Cộng tác viên giúp việc gia đình về mọi thiệt hại, tổn thất.

Cộng tác viên có thể sử dụng dịch vụ E-Help của công ty E-Help để yêu cầu và lên lịch cung cấp dich vụ, nhưng Cộng tác viên đồng ý rằng Công ty E-Help không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ với Cộng tác viên liên quan đến việc thực hiện dịch vụ của Cộng tác viên, trừ các trách nhiệm được quy định rõ trong thỏa thuận này.

11. Bồi Thường.

Cộng tác viên đồng ý bồi thường cho Công ty E-Help nếu Cộng tác viên  vi phạm Thỏa thuận này, chẳng hạn như Cộng tác viên không cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình sau khi đã đồng ý cung cấp dịch vụ cho Người thuê dịch vụ thông qua Ứng dụng E-Help.

12. Các Quy Định Khác

Thông Báo.

Công ty E-Help có thể đưa ra thông báo bằng phương thức thông báo chung về Dịch vụ E-Help, gửi thư điện tử đến địa chỉ email trong Tài khoản của Cộng tác viên, hoặc thông qua văn bản liên lạc được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ được ghi trong Tài khoản của Cộng tác viên. Cộng tác viên có thể thông báo cho Công ty E-Help bằng văn bản liên lạc đến địa chỉ của Công ty như được nêu ở phần đầu Thỏa thuận này

Thỏa thuận Chung.

Cộng tác viên không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao Thỏa thuận này, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty E-Help. Cộng tác viên chấp thuận cho Công ty E-Help quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao Thỏa thuận này, toàn bộ hoặc một phần, cho: (i) một công ty con hoặc chi nhánh của Công ty E-Help; hoặc (ii) bên kế thừa Công ty E-Help do sáp nhập, chia tách.

Nếu bất kỳ quy định nào trong Thỏa thuận này được coi là vô hiệu hoặc không có hiệu lực, toàn bộ hoặc một phần, thì quy định đó sẽ không được coi là một phần của Thỏa thuận này nhưng tính hợp pháp, tính hiệu lực và khả năng thực thi của các quy định còn lại trong Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng. Trong trường hợp đó, các bên sẽ thay thế Thỏa thuận này hoặc phần vô hiệu của Thỏa thuận này bằng một Thỏa thuận khác hoặc bằng quy định hợp pháp.

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu kiện phát sinh từ hoặc có liên quan đến Thỏa thuận này, hoặc việc vi phạm, chấm dứt, hoặc sự vô hiệu lực của Thỏa thuận này sẽ được giải quyết bằng tố tụng theo Luật của Việt Nam

Mỗi Bên cam kết không tiết lộ các tài liệu, thông tin liên quan đến Thỏa thuận này (bao gồm, mà không có giới hạn, các bản sao của bất kỳ văn bản, email, cuộc điện thoại có liên quan đến Thỏa thuận này) cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp pháp luật bắt buộc.

Spoiler title
Hidden content
Spoiler title
Hidden content
Spoiler title
Hidden content

Rating service